وسعت شبکه ارتباطات با شرکت های کلیدی و تعیین کننده در صنایع پلیمری شامل تولیدکنندگان مواد اولیه، ماشین سازان، ارائه دهندگان خدمات فنی و آزمایشگاهی و غیره، برای تیمی با سابقه بیش از 50 سال فعالیت عمیق و مستمر، قابل تصور است. هاندا برای انتقال دانش فنی در کلیه موارد فوق از ابتدا تا انتها در کنار شما خواهد بود.