رنگ ها

رنگ بخشیدن به زندگی یا زندگی دادن به رنگ. مسئله این است.


کامپاندها

هنر ترکیب مواد مختلف برای پاسخ گویی به نیاز کاربردهای گوناگون کم از هفت هنر دیگر ندارد.

مواد شیمیایی

هزاران سال از تلاش کیمیاگران برای کشف اکسیر جوانی می گذرد. و امروز شیمی به ما چیزی با ارزشتر داده است: لذت زندگی.

پلیمرها

زندگی امروز بدون پلیمرها قابل تصور نیست. چه پلیمرهای معمولی و پرکاربرد و چه پلیمرهای مهندسی و خاص.

محصولات ویژه